Starpnozaru pētījumu atlase

Aicinām iesniegt starpnozaru* pētniecības projektu idejas ES fondu līdzfinansējumam līdz 24.04.2020. Tuvākā projektu atlases padomes sēde plānota aprīļa beigās vai maija sākumā.

Pieejamie finanšu līdzekļi: 129,506.32 EUR ERAF

Tiek atbalstītas iniciatīvas, kas vērstas uz jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību. Atbalstāmās darbības - rūpnieciskie pētījumi, eksperimentālās izstrādes un tehniski ekonomiskā priekšizpēti. Vairāk par specifisko atbalsta mērķi skatīt Ministru kabineta noteikumus Nr. 2.

Iesniedzamie dokumenti līdz 24.04.2020:

  1. pieteikuma forma;
  2. tāme;
  3. prezentācija;
  4. pēdējo 3 noslēgto gadu pārskati;
  5. mazo, vidējo komersantu deklarācija, kas balstīta uz pēdējā noslēgta finanšu gada datiem;
  6. citi pamatojošie dokumenti, ja attiecināms.

Rekomendējošie nosacījumi:

Ieteicamais projekta ilgums: ~ 1 gads, taču ne ilgāk kā 31.12.2021

Paredzamais pētījuma uzsākšana: ne ātrāk kā 01.06.2020

Pētījuma īstenotājam nedrīkst būt nodokļu parādi.

Pētījumu īstenotājam/-iem nedrīkst būt grūtībā nonākuša statuss.

Eksperimentālai izstrādei: jāsastāda vismaz 25% no kopējā pētījuma budžeta (attiecināmajām izmaksām).

Jautājumu vai konsultāciju nepieciešamības gadījumā, kā arī lai saņemtu pieteikuma formas aicinām sazināties ar FIDEA pārstāvi Evitu Gaidi (evita.gaide@fidea.lv; +371 22424220)

*Starpnozaru pētījums - divu vai vairāku dažādu nozaru (ar dažādiem NACE kodiem) saimnieciskās darbības veicēju dalīšanās vai apmaiņa ar informāciju, resursiem, tehnoloģijām, metodēm, lai kopīgi izstrādātu jaunu produktu vai pakalpojumu, kur, atsevišķi darbojoties, nevar sasniegt vēlamo rezultātu.