Atklāts konkurss uz Pētniecības projektu atlases padomes locekļu vakancēm

SIA “Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs” saistībā ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” izsludina atklāto konkursu uz Pētniecības projektu atlases padomes locekļu vakancēm.

 

Pretendentu CV ar pieteikumu līdz 05.06.2023. lūgums sūtīt uz armands.lejas-krumins@lpuf.lv  vai iesniegt klātienē LPUF, Republikas laukums 2-310

Prasības Pētniecības projektu atlases padomes locekļu pretendentiem:

Nozares komersantiem:

  • Vismaz 5 gadu pieredze pārtikas ražošanas uzņēmuma vadībā un augstākā izglītība

vai

  • Augstākā izglītība pārtikas nozarē
  • Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Prasības zinātniskā virziena vadītājiem:
• Doktora grāds Pārtikas, Ķīmijas, zināšanu ietilpīgas Bioekonomikas; Biomedicīnas, Medicīnas, Biofarmācijas vai Biotehnoloģijas zinātnēs vai radniecīgās zinātnēs;
Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvji:
• Iegūts maģistra vai zinātņu doktora grāds Pārtikas, Ķīmijas, zināšanu ietilpīgas Bioekonomikas; Biomedicīnas, Medicīnas, Biofarmācijas vai Biotehnoloģijas vai radniecīgās zinātnēs;
Starpnozaru ekspertiem:
• 5 gadu pieredze citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju vadībā

  • Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

 

Iepriekšēja pieredze darbā Kompetenču centrā projektu vērtēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Pienākumi Pētniecības projektu atlases padomes locekļiem:

• Pārliecināties, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
• Pārliecināties, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;
• Pārliecināties, ka pētniecības projektā definētie rādītāji ir sasniedzami noteiktajā laikā;
• Lemt par eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā;
• Lemt par pētniecības projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
• Uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu un gala rezultātu rādītāji;
• Uzraudzīt, lai tiktu sasniegti MK noteikumu Nr.418 no 05.07.2022 12. punktā minētie kompetences centra darbības rādītāji;
• Ja nepieciešams, iesaistīt ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma iesniegšanas aģentūrā, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā;
• Pārliecināties par dubultā finansējuma riska, interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas neesamību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem pētniecības projektu pieteicējiem;
• Nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un caurspīdīgumu;
• Nodrošināt, ka pētniecības projektu izvērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
• Nodrošināt principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautā darbība ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. panta 6. punktu;
• Pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī pētniecības projekta izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;
• Nodrošināt, ka tiek aizpildīts eksperta individuālais vērtējums par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms vērtējuma parakstot apliecinājumu par interešu konflikta neesamību. Vērtējums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu atlases padomē.

 

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kurus Atlases komisija izvirzīs darbam Projektu atlases padomē.