Par Projektu

MK noteikumi Nr. 418 (no 2022.gada 5.jūlijā)

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros

LPKC attīstības stratēģija

Latvijas pārtikas kompetences centra attīstības stratēģija (PDF fails)

Atbalstāmās darbības

Rūpnieciskais pētījums – darbi laboratorijas vidē, apstākļu izpēte, parādību meklēšana, prasību definēšana. Tiek meklēts vispārēju zināšanu pielietojums potenciāli praktiskam pielietojumam.

Eksperimentālā izstrāde – pielietojuma noteikšana, testēšana dabā vai tai pietuvinātos apstākļos, prototipa izstrāde, ražošanas līnijas pielāgošana eksperimentālā nolūkā, jaunu metožu/tehnoloģiju attīstība praktiskam pielietojumam.

Izslēdzošie vērtēšanas kritēriji

1.       Pētniecības projekta atbilstība viedās specializācijas jomām un uzņēmējdarbības atklājuma procesā noteiktajai specializācijas jomai vai apakšjomai;

2.       Pētniecības projekta “nenodarīt būtisku kaitējumu” principa ievērošana:

Radīto produktu un pakalpojumu aprites cikla izvērtējuma rezultātā uzskata, ka minētā darbība:

-          Nerada ievērojami siltumnīcefekta gāzu emisijas;

-          Nav nelabvēlīga ietekme uz pašu darbību, iedzīvotājiem, dabu vai aktīviem;

-          Ir nekaitīga ūdensobjektu labam stāvoklim vai ekoloģiskajam potenciālam ieskaitot virszemes un gruntsūdeņus;

-          Ir efektīva attiecībā uz aprites ekonomiku, tostarp atkritumu rašanās novēršanu un reciklēšanu:

o    Nav būtisku efektivitātes trūkumu materiālu izmantošanā vai tādu dabas resursu tiešā vai netiešā izmantošanā kā neatjaunojami energoresursi, izejvielas, ūdens un zeme;

o    produktu ilgizturības, remontējamība, modernizējamība, atkārtotas lietojamības vai reziklējamība;

o    būtiski nepalielinās atkritumu rašānās, sadedzināšana vai apglabāšana (izņemot nepārstrādājamu bīstamo atkritumu sadedzināšana).

-          ievērota bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas aizsardzība un atjaunošana;

-          piesārņojuma novērošana un kontrole, ja minētās darbības rezultātā būtiski palielinās piesārņotāju emisijas gaisā, ūdenī vai zemē salīdzinājumā ar situāziju pirms darbības sākšanas.

3.       Projekta iesniedzēja pozitīvs saistību izpildes disciplīnas vērtējums;

4.       Pētniecības atbilstība 4.-7. tehnoloģijas gatavības līmenim:

·         TRL 4 – Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē.

·         TRL 5 – Tehnoloģijas validācija mākslīgi radītā vidē: tehnoloģiskie komponenti ir integrēti ar samērā reāliem atbalsta elementiem, lai tehnoloģiju var pārbaudīt mākslīgi radītā vidē.

·         TRL 6 – Tehnoloģijas demonstrācijā mākslīgi radītā vidē: sistēmas modelis vai prototips ir pārbaudīts mākslīgi radītā vidē.

·         TRL 7 – Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē.

Kvalitātes vērtējums

·         Izcilības zīmogs Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmā "Apvārsnis 2020”;

·         Projekta izpilda ar starpnozaru sadarbību;

·         Tēmas aktualitāte un komerciālais pielietojums;

·         Projekta novitāte;

·         Projekta meklētās tehnoloģijas vai attīstāmie produkti risina aktuālās problēmas;

·         Uzņēmuma finanšu kapacitāte ļauj uzturēt rezultātus un gūt komerciālu labumu no pētījuma rezultātiem;

·         Paredzama doktorantu piesaiste pētījumiem;

·         Starptautiska sadarbība.

Ietekmes vērtējums

·         Projekts ir saistīts ar eko-inovatīvu tehnoloģiju attīstību un ieviešanu;

·         Uzņēmuma apņemšanās un spēja turpināt pašiem ieguldīt P&A pēc projekta beigām;

·         Finanšu un aktivitāšu apjoms;

·         Uzņēmuma kapacitāte, kompetence un tirgus pozīcija komerciāla labuma gūšanai no rezultātiem;

·         Uzņēmuma izpratne un alternatīvas iegūtās kompetences izmantošanai, ja konkrētā pētījuma rezultāts nav komerciāli veiksmīgs;

·         Projekts spēj ticami radīt taustāmus rezultātus neilgi pēc uzsākšanas (prototipu vai tā komponentes);

·         Uzņēmums ir pazīstams/nozīmīgs nozares spēlētājs;

·         Paredzams un ir ticams nodarbinātības pieaugums komersantā;

·         Paredzams un ir ticams apgrozījuma pieaugums komersantā;

·         Projektā ir produktu un tehnoloģiju licencēšana;

·         Projekta rezultātā palielinās komersanta vai tā piesaistītās PO spējas piesaistīt starptautisko finansējumu.

Izpildes vērtējums

·         Spēja demonstrēt pieredzi jaunu produktu radīšanā. Uzņēmuma pieredze regulāri radīt jaunus produktus un ieviest tos tirgū.

·         Uzņēmuma rīcībā ir komanda projekta realizācijai un ir skaidrs plāns trūkstošo kompetenču veidošanai un attīstībai.

·         Pētījuma izmaksās ir augsts īpatsvars personāla izdevumiem (rada P&A darba vietas, prognozējami izdevumi)

·         Skaidrs projekta plāns un principi, ar kādiem tiks pieņemti projekta gaitu saistītie lēmumi.

 

Projektu Atskaite un uzraudzība

-          Tiek iesniegts iepirkumu plāns nākamajam projekta periodam;

-          Ik ceturksni par katru projektu iesniegts sasniegtās aktivitātes atskaite un attiecīgās aktivitātes finanšu kopsavilkums;

-          Kompetences centra starpposma maksājuma pieprasījums iesniegts reizi 3 mēnešos par katru kalendāro ceturksni.

Interešu konflikta novēršana

-          Projektu īstenotāji tiek informēti par projektu atlases un uzraudzības padomes sēdes dalībniekiem;

-          Projektu īstenotāji informē Kompetences Centru par potenciālu interešu konfliktu attiecībā uz projektu atlases padomes dalībniekiem;

-          Projektu īstenotāji informē Kompetences Centru par ārpakalpojuma sniedzēju potenciālu interešu konfliktu attiecībā uz projektu atlases padomes dalībniekiem;

-          Projektu īstenotāji informē Kompetences Centru par iepirkuma procedūras uzvarētājiem uzreiz pēc to noslēgšanas un potenciālajiem interešu konfliktiem.

Attiecināmās izmaksu grupas

-          Personāla izmaksas - darba alga, nodokļi, atvaļinājuma un slimības nauda par pētījumā nostrādāto periodu;

-          Komandējuma izmaksas – bagāžas pārvadāšanas izdevumi, transporta un naktsmītnes izdevumi, dienas nauda;

-          Komunālo pakalpojumu un sakaru izmaksas, kas izmantotas pētniecības darbībām;

-          Telpu, instrumentu, iekārtu* un to aprīkojuma* nomas maksa, kas izmantotas pētniecības darbībām;

-          Materiālu un mazvērtīga inventāra iegādes izmaksas, kas izmantotas pētniecības darbībām;

-          Īpašumā esošo telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojumu, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, t.sk., finanšu nomā iegādāto iekārtu amortizācijas izmaksas;

-          Apdrošināšanas izmaksas, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti;

-          Ārējo pakalpojumu izmaksas, kuras pētījuma īstenotājs iepērk no trešajām personām un tiek izmantoti tikai projekta pētniecības nolūkos.

*Iekārtu un aprīkojuma nomas izmaksas var tikt attiecināta, ja tās nepārsniedz inventāra amortizācijas izmaksas, un ir pievienoti pamatojoši dokumenti.

Projekta pieteikumi

Iesniegt parakstītus 5 sekojošo dokumentu komplektu:

MK noteikumi Nr. 2 (05.01.2016.)

 • Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Mērķis

 • Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra (LPKC) Latvijas Viedās specializācijas joma ir zināšanu ietilpīga bioekonomika – inovatīvi risinājumi lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā.
 • LPKC mērķis ir atbalstīt pētījumus, kuri meklēt risinājumus sektora izaicinājumiem kādā no pētniecības virzieniem:
  • Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana;
  • Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana;

Atbalstāmās darbības

 • Rūpnieciskais pētījums – darbi laboratorijas vidē, apstākļu izpēte, parādību meklēšana, prasību definēšana. Tiek meklēts vispārēju zināšanu pielietojums potenciāli praktiskam pielietojumam.
 • Eksperimentālā izstrāde – pielietojuma noteikšana, testēšana dabā vai tai pietuvinātos apstākļos, prototipa izstrāde, ražošanas līnijas pielāgošana eksperimentālā nolūkā, jaunu metožu/tehnoloģiju attīstība praktiskam pielietojumam.
 • Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP) – projekta potenciāla novērtējums un analīze, nosakot priekšrocības trūkumus, iespējas un draudus, nepieciešamos resursus un izdošanās izredzes (pētniecības projektiem virs 250 000 EUR)

(Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 85-87.punkts)

 

Atbalsta intensitātes

 

Mazie

Vidējie

Lielie

Rūpnieciskie pētījumi

+ ja ir efektīva sadarbība vai publicēti rezultāti

70%

+10%

60%

+15%

50%

+15%

Eksperimentālā izstrādne

+ ja ir efektīva sadarbība vai publicēti rezultāti

45%

+15%

35%

+15%

25%

+15%

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (TEP)

70%

60%

50%

(Ministru kabineta noteikumu Nr.2  6. panta 80. punkts)

 Izslēdzošie vērtēšanas kritēriji

 • Pētniecības projekta atbilstība viedās specializācijas jomām un uzņēmējdarbības atklājuma procesā noteiktajai specializācijas jomai vai apakšjomai;
 • Projekta iesniedzēja pozitīvs saistību izpildes disciplīnas vērtējums;
 • Pētniecības atbilstība 4.-7. tehnoloģijas gatavības līmenim:
  • TRL 4 – Tehnoloģijas validācija laboratorijas vidē: veikta galveno tehnoloģisko komponentu integrācija, lai pārbaudīto to kopdarbību laboratorijas vidē.
  • TRL 5 – Tehnoloģijas validācija mākslīgi radītā vidē: tehnoloģiskie komponenti ir integrēti ar samērā reāliem atbalsta elementiem, lai tehnoloģiju var pārbaudīt mākslīgi radītā vidē.
  • TRL 6 – Tehnoloģijas demonstrācijā mākslīgi radītā vidē: sistēmas modelis vai prototips ir pārbaudīts mākslīgi radītā vidē.
  • TRL 7 – Sistēmas prototipa demonstrācija darbības vidē: sistēmas prototips, kas atbilst vai tikai minimāli atšķiras no plānotās sistēmas, ir pārbaudīts reālās darbības vidē.

Pētniecības projekta vērtēšana

Kvalitātes vērtējums

Ietekmes vērtējums

Izpildes vērtējums

•Izcilības zīmogs Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā «Apvārsnis 2020»;

•Tēmas aktualitāte un komerciālais pielietojums;

•Uzņēma finanšu kapacitāte projekta rezultātu uzturēšanai;

•Paredzama doktorantu iesaiste;

•Paredzama starnozaru vai starptautiskā sadarbība.

•Projekta finanšu un aktivitāšu apjoms;

•Uzņēmuma kapacitāte, kompetence un tirgus pozīcija komerciālā labuma gūšanai;

•Izpratne un alternatīvas iegūtās kompetences izmantošanā pie neveiksmīga komercializācijas rezultāta;

•Projekta saistība ar eko-inovatīvu tehnoloģu attīstību un ieviešanu

•Paredzams un ticams nodarbinātības un apgrozījuma pieaugums;

•Ticama produktu un tehnoloģiju licencēšana;

•Pieredze jaunu produktu radīšanā;

•Uzņēmuma rīcībā ir komanda projekta realizācijai;

•Pētījuma izmaksās ir augsts īpatsvars personāla izdevumiem;

•Atbilstoša projekta plānošana

Projektu atskaite un uzraudzība

 • Tiek iesniegts iepirkumu plāns nākamajam projekta periodam;
 • Ik ceturksni par katru projektu iesniegts īss kopsavilkums, nepārsniedzot A4 lapu, kurā jāraksturo projekta progress, galvenie rezultāti un finanšu kopsavilkums;
 • Kompetences centra starpposma maksājuma pieprasījums iesniegts reizi 3 mēnešos par katru kalendāro ceturksni.

Iepirkuma procedūra

 • Pētījuma īstenotājam jāveic nepieciešamā iepirkuma procedūrā, kā arī tā pienākums ir nodrošināt, lai līdzfinansēto preču un pakalpojumu izmaksas atbilst tirgus cenai un nepastāv interešu konflikts ar piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju.

(Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr. 104 - Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem)

Attiecināmās izmaksu grupas

 • Personāla izmaksas - darba alga, nodokļi, atvaļinājuma un slimības nauda par pētījumā nostrādāto periodu;
 • Komandējuma izmaksas – bagāžas pārvadāšanas izdevumi, transporta un naktsmītnes izdevumi, dienas nauda;
 • Komunālo pakalpojumu un sakaru izmaksas, kas izmantotas pētniecības darbībām;
 • Telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa, kas izmantotas pētniecības darbībām;
 • Materiālu un mazvērtīga inventāra iegādes izmaksas, kas izmantotas pētniecības darbībām;
 • Īpašumā esošo telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojumu, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, t.sk., finanšu nomā iegādāto iekārtu amortizācijas izmaksas;
 • Apdrošināšanas izmaksas, kuru nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti;
 • Ārējo pakalpojumu izmaksas, kuras pētījuma īstenotājs iepērk no trešajām personām un tiek izmantoti tikai projekta pētniecības nolūkos.

Nr. 2.1. vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā (11.07.2017)

Projekta pieteikumi

 • Aizpildīta pieteikuma forma;
 • Sastādīta izmaksu tāme;
 • Iesniegta MVK deklarācija (tikai maziem un vidējiem komersantiem);
 • Iesniegti iepriekšējo 3 gadu pārskati;
 • Citi pamatojošie dokumenti (ja attiecināms).

 

 

LPKC Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003